http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7787381.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5114752.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9504053.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3961734.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6638435.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7297096.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1236217.jpglink
http://avtomotostart.mk/site/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9751848.jpglink

Врз основа на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Македонија” бр.54/2007), во Македонија се воведе новина во полагањето на возачките испити и почнаа да функционираат Испитни центри за спроведување на возачките испити. Министерството за внатрешни работи овласти осум испитни центри на територијата на Република Македонија согласно организацијата на соодветните организациони единици – Сектори за внатрешни работи на Министерството.

 

Испитниот центар “АВТО МОТО СТАРТ” – Тетово започна со работа од 28.08.2008 година со Решението за издавање на Лиценца за организирање и споведување на возачки испит за кандидат за возач и проверка на стручноста на возачите – инструктори и го опфаќа регионот на градовите Тетово и Гостивар. Седиштето на испитниот центар се наоѓа во Тетово на ул: “Маршал Тито” бр.132, а пријавното место во Гостивар на ул: “Никола Парапунов” бр.70.

 

Одржувањето на испитите во Испитниот центар во Тетово се спроведува согласно Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити.

Polls

Анкетно прашање?
 

Who's Online

Има 2 гости присутни

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.025 seconds, 3.09 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 3.80 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 6.42 MB
Application afterRender: 0.115 seconds, 7.17 MB

Искористеност на меморија

7581480

16 запишани барања

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,44,12,38,29,45,51,13,18,43,46,52,14,24,30,47,15,16,1,17,37,41,65,66,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 69
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-10-04 07:59:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-10-04 07:59:20' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='69'
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(52,43,30,33,31,40,18,16,21,36,25,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug  
    FROM jos_polls
    WHERE id = 14
    AND published = 1
 12. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 14
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 14. SELECT
                          *
                 
    FROM
                          jos_gk3_photoslide_groups
                 
    WHERE
                          `id` = 1
                 
    LIMIT 1;
 15. SELECT
                          `c`.`sectionid` AS `sid`,
                          `c`.`catid` AS `cid`,
                          `c`.`title` AS `ctitle`,
                          `c`.`introtext` AS `introtext`,
                          `i`.`name` AS `name`,
                          `i`.`filename` AS `filename`,
                          `i`.`article` AS `article`,
                          `i`.`title` AS `title`,
                          `i`.`link_type` AS `link_type`,
                          `i`.`link` AS `link`,
                          `i`.`content` AS `content`
                 
    FROM
                          jos_gk3_photoslide_slides AS `i`
                 
    LEFT JOIN
                          jos_content AS `c`
                         
    ON
                          `i`.`article` = `c`.`id`
                 
    WHERE
                          `i`.`group_id` = 1
                         
    AND
                          `i`.`published` = 1
                         
    AND
                          `i`.`access` <= 0
                 
    ORDER BY
                          `i`.`order`,
                          `i`.`access` ASC;
 16. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering

Вчитани се јазичните податоци

Непреведени знаци дијагностички

Ништо

Непреведени знаци дизајнерски

Ништо