А категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ
ЗА  „А“ категорија

 

  1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

       ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за полагање на возачкиот испит
( ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „А“ категорија

*  Лекарско уверение (за „А“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци

*  Доказ за завршено најмалку основно образование

*  Важечка лична карта за увид на исполнетоста на условот за
 возраста ( наполнети 18 год. )

* Доколку кандидатот поседувa возачка дозвола за управување на возила од повисока категорија, во тој случај го полага само практичниот дел од возачкиот испит (полигон и градска) и во тој случај потребена е фотокопија од возачката дозвола заверена на нотар

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

  1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ПО ВТОР ПАТ и тн.

* Пријава за полагање на возачкиот испит
(ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ
ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ

A-kategorija-bez-vozacka-od-povisoka-kategorija

A-kategoriaj-so-vozacka-od-povisoka-kategorija