А категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ
ЗА  „А“ категорија

 

 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

       ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за полагање на возачкиот испит
( ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „А“ категорија

*  Лекарско уверение (за „А“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци

*  Доказ за завршено најмалку основно образование

*  Важечка лична карта за увид на исполнетоста на условот за
 возраста ( наполнети 18 год. )

* Доколку кандидатот поседувa возачка дозвола за управување на возила од повисока категорија, во тој случај го полага само практичниот дел од возачкиот испит (полигон и градска) и во тој случај потребена е фотокопија од возачката дозвола заверена на нотар

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ПО ВТОР ПАТ и тн.

* Пријава за полагање на возачкиот испит
(ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ
ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ

A-kategorija-bez-vozacka-od-povisoka-kategorija

A-kategoriaj-so-vozacka-od-povisoka-kategorija

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.021 seconds, 3.09 MB
Application afterRoute: 0.029 seconds, 3.80 MB
Application afterDispatch: 0.053 seconds, 6.40 MB
Application afterRender: 0.101 seconds, 7.05 MB

Искористеност на меморија

7459352

13 запишани барања

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,44,12,38,29,45,51,13,18,43,46,52,14,24,30,47,15,16,1,17,37,41,65,66,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 56
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-05-24 09:52:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-05-24 09:52:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(56)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='56'
 9. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 3
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-05-24 09:52:32' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-05-24 09:52:32' )
    ORDER BY a.ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(65,64,63,62,61,60,59,58,56)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(43,30,33,40,36,25,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 13. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering

Вчитани се јазичните податоци

Непреведени знаци дијагностички

Ништо

Непреведени знаци дизајнерски

Ништо