Ц+Е категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ

ЗА  „Ц+Е“ категорија

 

 

  1. 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за полагање на возачкиот испит

( ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Ц+Е“ категорија

*  Лекарско уверение (за „Ц+Е“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци

*  Доказ за завршено најмалку основно образование

* Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила

од „Ц“ категорија најмалку една година

(фотокопија од возачката дoзволa заверена на нотар)

*  Важечка лична карта за увид во податоците за кандидатот

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

  1. 2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ВТОР ПАТ и тн.

*  Пријава за полагање на возачкиот испит

(ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ

ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ

 

CE