Д категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ

ЗА  „Д“ категорија

 

 

  1. 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за полагање на возачкиот испит

( ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Д“ категорија

*  Лекарско уверение (за „Д“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци

*  Доказ за завршено најмалку основно образование

* Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила

од „Ц“ категорија најмалку две години

(фотокопија од возачката дозвoла заверена на нотар)

*  Важечка лична карта за увид на исполнетоста на условот за возраста

(наполнети 21 год.)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

  1. 2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ВТОР ПАТ и тн.

*  Пријава за полагање на возачкиот испит

(ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ

ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ

D