Национална Ф категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ

ЗА  „Ф“ категорија

 

 

  1. 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за полагање на возачкиот испит

(ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Ф“ категорија

*  Лекарско уверение (за „Ф“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци

*  Потврда за положен испит по прва помош

*  Доказ за завршено најмалку основно образование

*  Важечка лична карта зa увид на исполнетоста на условот за возраста (наполнети 16 год.)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

  1. 2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ПО ВТОР ПАТ и тн.

* Пријава за полагање на возачкиот испит

( ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ

ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ