Национална М категорија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ

ЗА  НАЦИОНАЛНАТА „М“ категорија

  1. 1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ПРВ ПАТ

*  Пријава за Полагање на Возачкиот Испит

( ја потполнува референтот во пријавното место)

*  Лекарско уверение (за „М“ кат.)  не постаро од осумнаесет месеци ако

лицето е постаро од 18 години или изјава на лицето или негов родител

односно старател заверена на нотар, ако лицето не наполнило 18 години

* Важечка лична карта или друг документ со слика за идентификација за увид на исполнетоста на условот за возраста и тоа:

- наполнети 16 год. за управување со мотокултиватор, лесен трицикл

и лесен четирицикл

- наполнети 14 год. за управување со велосипед со мотор 

* Извод од матична книга на родени

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

  1. 2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

ПО ВТОР ПАТ и тн.

* Пријава за полагање на возачкиот испит

(ја потполнува референтот во пријавното место)

* Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК НА СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТАТ

ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕ